Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
 1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle door Holland Golf Events (Kvk: 32103591 | BTW: NL813485320B0) te organiseren of georganiseerde activiteiten en/of evenementen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Holland Golf Events.
 2. Onder een activiteit of evenement wordt onder meer verstaan wedstrijden en meerdaagse toernooien
 3. Onder cliënt wordt verstaan de wederpartij van Holland Golf Events
 4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele (communicatie) traject dat aan het sluiten van een overeenkomst vooraf gaat en het traject na het sluiten van de overeenkomst tot na afronding van de overeengekomen activiteit of evenement. De algemene voorwaarden hebben daarbij betrekking op de diensten en werkzaamheden die door Holland Golf Events zijn verleend respectievelijk worden verricht.

Artikel 2 - Offerte
 1. Een ieder kan geheel vrijblijvend aan Holland Golf Events een offerte vragen met betrekking tot de mogelijkheden om een door cliënt nader omschreven activiteit of evenement te organiseren of deel te nemen aan een reeds georganiseerd of aangeboden activiteit of evenement.
 2. In een offerte staat onder meer een beschrijving van de activiteit of evenement, de contactpersoon van Holland Golf Events, de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs Holland Golf Events het door de cliënt gewenste activiteit of evenement kan organiseren en indien reeds bekend, de datum of data.
 3. Een offerte is voor Holland Golf Events bindend voor een termijn van één maand.
Artikel 3 - Boeking
 1. Aanmeldingen via de website of email met het toesturen van de persoonsgegevens (adresgegevens en geboortedatum) voor registratie gelden als definitieve reservering. Hierdoor verleent de cliënt definitief een opdracht tot deelname aan een reeds georganiseerde activiteit.
  Wanneer 1 deelnemer, 1 of meerdere andere deelnemers aanmeldt voor een wedstrijd of meerdaags toernooi door het toesturen van hun persoonsgegevens (adresgegevens en geboortedatum), gaat hij/ zij namens deze andere deelnemers akkoord met de algemene voorwaarden.
  Het is de verantwoordelijkheid van de aanmelder (diegene die de persoonsgegevens aanlevert aan Holland Golf Events) om de andere deelnemers te informeren over de aanmelding, de algemene voorwaarden en alle bijkomende informatie die de aanmelder als bevestiging van cursus ontvangt. Holland Golf Events gaat er onomstotelijk vanuit dat alle aangemelde deelnemers (akkoord zijn met hun aanmelding en met de algemene voorwaarden.
 2. Door de boeking is een overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Een aldus tot stand gekomen boeking is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan cliënt te worden bevestigd.
 4. Holland Golf Events kan bij een tot stand gekomen boeking een (aan-)betaling vragen van 30% van de geschatte factuurwaarde. Deze betaling dient binnen 8 dagen plaats te vinden.
Artikel 4 - Annulering
 1. Voorafgaand aan de aanvang van een wedstrijd/meerdaags toernooi heeft de klant het recht te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk of per mail plaatsvinden. Een annulering is pas definitief wanneer de ontvangst door Holland Golf Events is bevestigd.
 2. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 geldt dat Holland Golf Events gerechtigd is, kosten bij de klant in rekening te brengen.
  - Voor wedstrijden geldt dat er kosteloos geannuleerd kan worden tot 72 uur voor aanvang van de wedstrijd.
  - Voor meerdaagse toernooien worden de annuleringsvoorwaarden per toernooi bekendgemaakt.
Artikel 5 - Annulering door Holland Golf Events
 1. Holland Golf Events behoudt zich het recht voor om de wedstrijd af te gelasten bij onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan binnen 10 werkdagen op rekening van de klant teruggestort.
Artikel 6 - Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Holland Golf Events partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.